نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

سیدمحمدسعیدسجادی

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در جریان برگزاری رویداد «۱۰ روز با عکاسان» نمایشگاهی را در سه بخش برگزارکرده است.بخش اول «۱۸ فریم از یک حلقه از جنگ» نام دارد که شامل عکس‌های حمیدرضا ولی است.در بخش دوم و سوم نمایشگاه به زندگی و آثار شهید منصور عطشانی پرداخته‌، این شهید به همراه خانواده خود در تمام سال‌های جنگ در آبادان و جزیره مینو حضور داشته‌است؛ در بخش دوم ۲۱ قطعه از عکس‌هایی که توسط شهید ثبت شده و در بخش سوم ۲۱ قطعه از عکس‌هایی که روایتگر زندگی شهید و خانواده در دوران محاصره در جزیره مینو است

نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
محمدحسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
حمیدرضا ولی و محمود بدرفر عکاسان دفاع مقدس
محمدحسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و همسر شهید منصور عطشانی عکاس جنگ
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
حسن غفاری عکاس مستند اجتماعی و مهدی منعم عکاس دوران دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
نمایشگاه عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
محمدحسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس