کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران

محمدعلی اسدی

در اولین روز از ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان،کارگاه زنان و عکاسی جنگ در ایران در نشستی تحت عنوان (نقش هنرمندان زن در دفاع مقدس) با سخنرانی خانم مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس و همسر شهید اصغر وصالی و سرکار خانم رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی در خانه هنرمندان برگزار شد.

تجلیل از مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
سخنرانی خانم مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس و رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی
مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی
سخنرانی خانم مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس و رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
کارگاه عکاسی زنان و عکاسی جنگ در ایران
رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی
تجلیل از مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس و رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی