رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان

محمد حسن‌زاده

چهارمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان روز پنجشنبه در دور مقدماتی با حضور ۱۰ تیم خارجی و سه تیم داخلی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد.

رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان
رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان