اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال (۲۷)

محمدرضا امیرحسنی

این کارگاه مبلمان سازی و صنایع چوبی، از سال ۱۳۸۲ به صورت حرفه ای فعالیت خودش را در مجموعه ای به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع آغاز کرد.این کارگاه تولیدی با ظرفیت تولید ماهانه ۱۴ مدل انواع مبلمان مسکونی، اداری و همچنین صنایع چوبی و بکارگیری نزدیک به بیست نفر نیروی انسانی به صورت شبانه روز در حال فعالیت است، ولی متاسفانه به دلیل وارادت بی رویه از کشورهای ترکیه و چین که باکیفیت پایین و قیمت خیلی ارزان ارائه میشود ،با کاهش تولید و همچنین تعدیل نیرو روبرو بوده است.

کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارگاه ساخت مبل،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال