گرامیداشت روز دانشجو

محمدصادق نیک گستر

برگزاری روز دانشجو توسط واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی و پخش سخنرانی و پرسش و پاسخ با دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین با حضور بیش از ۲۵۰ نفر دانشجو برگزار شد.

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر حمیدرضا مقدم فر به صورت حضوری و آن لاین