همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا

عرفان کوچاری

همایش ملی قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا صبح امروز ۲۰ آذر با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح, سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.

ورود سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح به همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
ورود سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح به همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح به همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سخنرانی سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سخنرانی سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سخنرانی سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سردار وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و امیر محمدحسن نامی مشاور فرمانده کل ارتش در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع خبرنگاران
همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا