نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصطفی عسگری

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مناسبت سی و سومین سال تأسیس این شورا در نشستی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی