رزمایش ترافیکی طرح زمستانی ۹۶

محمدحسین موحدی نژاد

با توجه به فرارسیدن فصل سرما و همزمان با برگزاری رزمایش طرح زمستانی ۹۶، این طرح از صبح امروز در جاده‌های سراسر کشور کلید خورد.

رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96
رزمایش ترافیکی طرح زمستانی 96