آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیش

سید حسین تهوری

نخستین دوره مسابقات کراس فیت ساحلی کشور با حضور ۵۴ شرکت کننده از استانهای مختلف و۱۰ شرکت کننده از جزیره کیش در رده سنی بزرگسالان اول دی در جزیره کیش برگزارشد.

در این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند.مسابقات کراس فيت برای نخستین بار با حمایت فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران و با همكاري انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور در کیش برگزار شد.در این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند.مسابقات کراس فيت برای نخستین بار با حمایت فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران و با همكاري انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور در کیش برگزار شد.در این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند.در این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیش"کراس فیت" ترکیبی از پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است.مسابقات کراس فيت برای نخستین بار با حمایت فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران و با همكاري انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور در کیش برگزار شد.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیشدر این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند.. در این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند."کراس فیت" ترکیبی از پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است.مسابقات کراس فيت برای نخستین بار با حمایت فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران و با همكاري انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور در کیش برگزار شد.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیشدر این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت می کنند. در این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند.مسابقات کراس فيت برای نخستین بار با حمایت فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران و با همكاري انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور در کیش برگزار شد.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیش"کراس فیت" ترکیبی از پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیش"کراس فیت" ترکیبی از پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیش"کراس فیت" ترکیبی از پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیشدر این مسابقات شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت کردند."کراس فیت" ترکیبی از پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است.اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیشمسابقات کراس فيت برای نخستین بار با حمایت فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران و با همكاري انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور در کیش برگزار شد.
فلای تو دی