آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران

مسعود شهرستانی

جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران عصر امروز شنبه ۲ دی به ریاست محمدعلی نجفی شهردار تهران در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

محمدعلی نجفی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحمدعلی نجفی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحمدعلی نجفی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحمدعلی نجفی شهردار تهران و احد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحمدعلی نجفی شهردار تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحمدعلی نجفی شهردار تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحمدعلی نجفی شهردار تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحسن پورسیدآقایی مدیر سازمان حمل ونقل وسازمان ترافیک تهرانکنفرانس خبری محمدعلی نجفی شهردار تهران پس از جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانکنفرانس خبری محمدعلی نجفی شهردار تهران پس از جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانکنفرانس خبری محمدعلی نجفی شهردار تهران پس از جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانکنفرانس خبری محمدعلی نجفی شهردار تهران پس از جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانکنفرانس خبری محمدعلی نجفی شهردار تهران پس از جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهرانمحمدعلی نجفی شهردار تهران پس از جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران
فلای تو دی
;