آخرین اخبار | آرشیو اخبار

شیرآباد و سیک سوزی به‌وقت محرومیت

وحید احمدی

حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند که "شیرآباد" و "سیک سوزی" از این مناطق است.این مناطق فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی است؛ شیرآباد فقط حاشیه شهر نیست بلکه پناهگاه تکدی‌گران، زنان آسیب دیده، معتادان و بی‌پناهان محسوب می‌شود بازی در میان زباله‌ها و فاضلاب شهری رهاسازی شده تفریح کودکان سیک سوزی است.

یکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدان"شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی است"شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی استحدود 350 هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنندشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان"شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی است"شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی است"شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی استشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانحدود 350 هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنندشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان"شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی است"شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی استشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانیکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانبازی در میان زباله‌ها و فاضلاب شهری رهاسازی شده تفریح کودکان سیک سوزی استوصل کردن برق توسط اهالی روستا که اغلب دچار برق گرفتگی می شوندشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانحدود 350 هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنندشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستانشیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستاناین مناطق فقط حاشیه شهر نیست بلکه پناهگاه تکدی‌گران، زنان آسیب دیده، معتادان و بی‌پناهان محسوب می‌شود "شیرآباد" و "سیک سوزی" در سیستان و بلوچستان فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی استبازی در میان زباله‌ها و فاضلاب شهری رهاسازی شده تفریح کودکان سیک سوزی استیکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدانبازی در میان زباله‌ها و فاضلاب شهری رهاسازی شده تفریح کودکان سیک سوزی است
فلای تو دی
;