راهپیمایی مردم بجنورد و ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر

سعید طلوعی ، ناصر گل‌نظری

اقشار مختلف مردم بجنورد و ایلام در این راهپیمایی با بیان منطقی مشکلات معیشتی و اقتصادی خود، وحدت شان را به نمایش گذاشتند و اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر