راهپیمایی مردم ایران در محکومیت اغتشاشات اخیر

اقشار مختلف مردم همدان ، نجف آباد ، بجنورد ، اهواز ، قم ، گرگان ، لرستان ، مشهد و اصفهان با برگزاری راهپیمایی و با بیان منطقی مشکلات معیشتی و اقتصادی ، وحدت شان را به نمایش گذاشتند و اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - نجف آباد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - نجف آباد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - نجف آباد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - نجف آباد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - همدان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - همدان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - همدان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - همدان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - همدان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - مشهد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - مشهد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - مشهد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - مشهد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - مشهد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - مشهد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اصفهان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اصفهان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اصفهان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اصفهان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - کرمان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - کرمان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - کرمان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - کرمان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - اهواز
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - قم
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - قم
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - قم
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - قم
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - قم
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - بجنورد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - بجنورد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - بجنورد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - بجنورد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - بجنورد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - بجنورد
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - گرگان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - گرگان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - لرستان
راهپیمایی در محکومیت اغتشاشات اخیر - گرگان