راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر

محمد رنجبر

راهپیمایی عظیم مردم گیلان در شهر رشت صبح امروز از سه مسیر به‌سمت میدان شهدای ذهاب با حضور جمع زیادی از مردم برگزار شد.

راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر
راهپیمایی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر