کاریکاتور/"آبونمان" غایب، "هزینه‌خدمات‌مستمر"حاضر!

آبونمان با اسم جدید به قبوض گاز برگشت؛ دعوا بر سر یک اسم بود؟ / دریافت آبونمان در قبوض گاز که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به "هزینه خدمات مستمر" ، در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.

کاریکاتور/"آبونمان" غایب، "هزینه‌خدمات‌مستمر"حاضر!