دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی

محمد حسن‌زاده

عصر امروز پنجشنبه تیم فوتبال نفت تهران موفق شد به ناکامی طولانی خود در کسب پیروزی پایان دهد و تراکتورسازی را در ورزشگاه تختی تهران ۲ بر صفر شکست دهد.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و تراکتورسازی