اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال(۳۰)

محمدصادق نیک گستر

پاتن‌جامه در سال ۱۳۷۳ با ورود به عرصه صنعت پوشاک کشور، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. استراتژی این شرکت تولید پوشاک با الیاف طبیعی است این شرکت با پشتوانه حاصل از ۲۰ سال تجربه تولید پوشاک در صنعت کشور وارد عرصه رقابت در این صنعت شد.در طی همین سال‌ها تعداد پرسنل شاغل در شرکت به ۶۰۰ نفر رسید و کلیه عملیات دوخت‌ودوز و شست‌وشو برای اولین بار در ایران با الگو‌برداری از پیشگامان صنعت پوشاک جهان در شرکت انجام می شود.

کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
کارخانه پاتن جامه،اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال