نشست خبری سردار محمدحسین سپهر

عرفان کوچاری

نشست خبری سردار محمدحسین سپهر دبیر کل چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی صبح امروز شنبه بیست و سوم دی ماه در ساختمان شهید شیرازی برگزار شد.

نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر