محله جویباره اصفهان

مرتضی صالحی

محله تاریخی جویباره ، یکی از مهمترین مکانهای فرهنگی و گردشگری شهر اصفهان محسوب می‌شود.جویباره اصلی‌ترین هسته اولیه شهر اصفهان است که منشاء آن به حکومت هخامنشی باز می‌گردد. از جمله بناهای تاریخی این محله به میدان عتیق، مسجد جامع اصفهان، سرای نور، مقبره کمال الدین اسماعیل وخانه‌های قدیمی و کنیسه‌ها می‌توان اشاره کرد.

محله جویباره اصفهان
مناره های دارالضیافه در محله جویباره
منار ساربان در انتهای محله جویباره
مسجد کمرزرین در محله جویباره
مسجد کمرزرین در محله جویباره
محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
مسجد حاج سلیمان در محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
لحاف دوزهای محله جویباره
کنیسای ملا یعقوب یکی از کنیساهای یهودیان در محله جویباره اصفهان
کاسبهای محله جویباره اصفهان
کاسبهای محله جویباره اصفهان
کاسبهای محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
دستفروشهای محله جویباره اصفهان
بافت قدیمی در محله جویباره اصفهان
بافت قدیمی در محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
بافت قدیمی در محله جویباره اصفهان
محله جویباره اصفهان
بازار محله جویباره
بازار محله جویباره
میدان عتیق اصفهان در ابتدای محله جویباره
بازار محله جویباره
ایجاد پارک و فضای سبز در کنار بافتهای فرسوده محله جویباره
آرمگاه کمال الدین اسماعیل در محله جویباره اصفهان
آرمگاه کمال الدین اسماعیل در محله جویباره اصفهان
ابتدای محله جویباره اصفهان
آرمگاه کمال الدین اسماعیل در محله جویباره اصفهان
یکی از شغلهایی که در محله جویباره اصفهان به چشم میخورد ،شغل علامت سازی است .
نمای بیرونی یکی از کنیساهای یهودیان در محله جویباره اصفهان