چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر

عباس شریعتی

چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر شامگاه شنبه ۲۳ دی با اجرای گروه رستاک و گروه ارکان اوگر از ترکیه در تالار وحدت و گروه آوازی تهران در سالن رودکی برگزار شد.

گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه رستاک در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه آوازی تهران در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه آوازی تهران در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه آوازی تهران در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه ارکان اوگر از ترکیه در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه ارکان اوگر از ترکیه در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه ارکان اوگر از ترکیه در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه ارکان اوگر از ترکیه در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه ارکان اوگر از ترکیه در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه ارکان اوگر از ترکیه در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
گروه ارکان اوگر از ترکیه در چهارمین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر