پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر

مصطفی عسگری

چهارمین شب شاعر پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر عصر امروز یکشنبه در سازمان هنری اوج برگزار شد.

پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
سخنرانی مسعود ده نمکی
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
سخنرانی وحید جلیلی
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
مادر زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
تجلیل از مادر زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
پاسداشت زنده یاد ابوالفضل سپهر
تجلیل از مادر زنده یاد ابوالفضل سپهر
تجلیل از مادر زنده یاد ابوالفضل سپهر
تجلیل از مادر زنده یاد ابوالفضل سپهر
بلیط قطار