دیدار رئیس مجلس سوریه با وزیر امور خارجه

محمد حسن‌زاده

حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه صبح امروز چهارشنبه ۲۷ دیماه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد.

حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه
دیدار رئیس مجلس سوریه با وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه
حموده یوسف صباغ رئیس مجلس سوریه