فیلم | ۳ اعتراف درباره آشوب های تهران: «Game Over»

عملکرد دولت در رفع مشکلات اقتصادی، ناراحتی جامعه ایران را به همراه داشته است. اغتشاش در کشور، عدالتخواهی مردم را در حاشیه امنیتی-سیاسی قرار داده است. «شورش در شهر» به پایان رسیده و حالا ۳ تن از آشوبگران از انگیزه های خود در ایجاد آشوب می گویند.

«Game Over»

پرواز خارجی