پله های خیابان ولیعصر

مصطفی عسگری

پله های قدیمی خیابان ولیعصر، برخی بازسازی شده اند و بعضی دست نخورده باقی مانده اند . با وجود پله های رنگانگ خیابان ولیعصر شما می توانید در دنیای رنگ و نقاشی قدم بزنید.وقتی سوار بی ار تی های خیابان ولیعصر شوید نام ایستگاه پله اول نظر شما را جلب خواهد کرد . پله اول ، اولین محلی است که در آن پله های رنگی و طرح دار خیابان ولیعصر را خواهید دید.

در حقیقت این پله ها حکم کوچه ای را دارد که شما را از خیابان ولیعصر به ناحیه بالاتر کوچه های خیابان اکبری می رساند
در محله یوسف آباد که در مجاورت خیابان ولیعصر قرار دارد پله هایی وجود دارد که انتهای آنها شما را به کوچه های منتهی به ولیعصر می رساند
اکثر طراحی های این پله ها به اواخر دهه 80 باز میگردد
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر
پله های ولیعصر