تورم نداریم ولی رکود داریم/ این دولت توان درمان اقتصاد ما را ندارد

تورم نداریم ولی رکود داریم/ این دولت توان درمان اقتصاد ما را ندارد

تورم نداریم ولی رکود داریم/ این دولت توان درمان اقتصاد ما را ندارد

پرواز خارجی