بازدید سعید جلیلی از کارگاه های اقتصاد مقاومتی و دیدار با کارآفرینان

فرزاد منتی