مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان

مرتضی صالحی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم - اصفهان