افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر

حسین ظهروند

با تلاش امیر بدری مدیر فست فوروارد تیم و رکورد دار پرش آزاد در جهان ، مجموعه ورزشی سقوط آزاد بر روی تشک بادی در بام لند دریاچه چیتگر افتتاح شد. این رشته ورزشی با همکاری مدیریت مجموعه بام لند برای پرش عموم و تخلیه انرژی جوان ها را ه اندازی شده و همه روزه میزبان مردم برای پرش است.

افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
حضور گردشگران خارجی در محل پرش
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
امیر بدری مدیر فست فوروارد تیم و رکورد دار پرش آزاد در جهان در حال آماده کردن یکی از ورزشکاران است.
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر
افتتاح تشک پرش آزاد در بام لند دریاچه چیتگر