پرویـز راجی سـفـیر وقـت شـاه در انـگلـیـس:همه کسانی که شبیه من در اردوگاه شاه قرار دارند، چگونه می‌توانیـم مدعی داشتن غرور ملی باشیم؛ درحالی‌که از مـردم مملکت بریده‌ایم و با عجز و لابه از این کشورهای غربی تقاضای حمایت از خود داریم؟

پرواز خارجی