روایت تهیه کننده «فیلشاه» از چک ۱۰۰ میلیونی که «شاهزاده روم» را نجات داد

جعفری، تهیه کننده انیمیشن های فیلشاه و شاهزاده روم وجه تمایز گروه خود با دیگر گروه ها را تجربه هایی می داند که خرد خرد به دست آوردند و بزرگ شدند. آن قدر بزرگ که کمپانی های بزرگ انیمیشن سازی دنیا به دنبال همکاری مشترک با این کمپانی جوان ایرانی هستند.

جعفری

پرواز خارجی