بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا

حامد جعفرنژاد

جمعی از فعالان بحرینی صبح امروز در نشستی با عنوان " بررسی انقلاب ۱۴ فوریه بحرین" و همچنین رونمایی از مستند "شهید بعدی کیست؟" در باشگاه خبرنگاران پویا حضور یافتند.

بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید فعالان بحرینی از باشگاه خبرنگاران پویا
شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین و شیخ مرتضی السندی رهبر جریان «الوفاء» بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ مرتضی السندی رهبر جریان «الوفاء» بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ مرتضی السندی رهبر جریان «الوفاء» بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
 نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ مرتضی السندی رهبر جریان «الوفاء» بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
عبدالغنی خنجر سخنگوی جنبش حق بحرین و شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین
عبدالغنی خنجر سخنگوی جنبش حق بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
 نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
عبدالغنی خنجر سخنگوی جنبش حق بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
عبدالغنی خنجر سخنگوی جنبش حق بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی
شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین در نشست بررسی انقلاب 14 فوریه بحرین با حضور فعالان بحرینی