دومین روز جستجوی محل سقوط هواپیمای ATR ۷۲

صالحی، معتمدی، وثیق انصاری،خدایی