بازدید سفیر ارمنستان از خبرگزاری تسنیم

محمدحسین موحدی نژاد

آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان عصر امروز چهارشنبه از خبرگزاری تسنیم بازدید کرد.

دیدار آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان با محمدمهدی دانی رییس باشگاه خبرنگاران پویا
 آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
 آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
بازدید سفیر ارمنستان از باشگاه خبرنگاران پویا
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
گفت و گو با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان
دیدار آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان با محمدمهدی دانی رییس باشگاه خبرنگاران پویا
بازدید آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان از تحریریه باشگاه خبرنگاران پویا
 آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان