افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری

حامد ملک‌پور

چهارمین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند به ریاست آیت‌الله احمد جنتی در محل مجلس خبرگان رهبری آغاز شد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قبل از ورود به مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
ورود آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله احمد محسنی گرکانی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
ورود حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی و حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
ورود آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری به مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
ورود حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
ورود حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی و آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی و آیت‌الله سیداحمد خاتمی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله مرتضی مقتدایی در کنار یادبود مرحوم آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
سخنرانی آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله محمد مؤمن در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، آیت‌الله احمد جنتی و آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله محمدعلی تسخیری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
محسن اسماعیلی و آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی و آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
سخنرانی آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله عباس کعبی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
سخنرانی آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله سیداحمد خاتمی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
عباسعلی کدخدایی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
سخنرانی آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله محسن اراکی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام محسن کازرونی و حجت‌الاسلام محسن قمی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری