نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح توسط ظریف - کراچی

مقداد مددی

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به کراچی پاکستان با حضور بر مزار محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان و نثار تاج گل به مقام وی ادای احترام کرد.

نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
نثار تاج گل به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
ادای احترام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
ادای احترام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
ادای احترام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
امضای دفتر یادبود در آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه - کراچی پاکستان
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هنگام خروج از آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هنگام خروج از آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هنگام خروج از آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان
آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان - کراچی پاکستان