مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج

سیدمحمود حسینی

مراسم تکریم سردار علی فضلی و معارفه سردار محمدحسین سپهر جانشین جدید سازمان بسیج صبح امروز ۲۷ فروردین و با حضور سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه و سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
سخنرانی سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
سخنرانی سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
سخنرانی سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
 سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه و سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
 سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه و سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
 سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه و سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم سردار علی فضلی جانشین اسبق سازمان بسیج
مراسم تکریم سردار علی فضلی جانشین اسبق سازمان بسیج
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم معارفه سردار محمدحسین سپهر جانشین جدید سازمان بسیج
مراسم معارفه سردار محمدحسین سپهر جانشین جدید سازمان بسیج
مراسم تکریم سردار علی فضلی و معارفه سردار محمدحسین سپهر جانشین جدید سازمان بسیج
مراسم تکریم سردار علی فضلی و معارفه سردار محمدحسین سپهر جانشین جدید سازمان بسیج
سخنرانی سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
سخنرانی سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج در مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج
مراسم تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج