آیین رونمایی از کتاب خاطرات علی‌اکبر صالحی

حامد ملک‌پور

آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز دوشنبه ۲۷ فروردین در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
سخنرانی بهجت قاسمی همسر شهید مجید شهریاری در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
اشرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی و علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
سخنرانی بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
بهجت قاسمی همسر شهید مجید شهریاری در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
سیدمحمدعلی حسینی در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
سخنرانی علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
حسن قشقاوی در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
سخنرانی سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های بین المللی وزارت امور خارجه در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
سخنرانی علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ"
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
سخنرانی علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ"
سخنرانی علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ"
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی
رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی