آخرین اخبار | آرشیو اخبار

یگان ویژه فاتحین

حسین ظهروند

نیروهای یگان ویژه فاتحین با گذراندن دوره‌های سخت و طاقت فرسا و فراگرفتن انواع آموزش‌های عمومی و تخصصی، آمادگی اجرای هرگونه ماموریتی را دارند.کاربا انواع تسلیحات انفرادی، ضد زره، تسلیحات سنگین و نمیه سنگین، انواع تیربارها و سلاح‌های تک تیر انداز از جمله ویژگی‌های نیروهای فاتحین است. نیروهای یگان ویژه فاتحین با گذراندن دوره‌های زندگی در شرایط سخت، هوابرد، جنک شهری و نبرد در کوهستان، کویر، جنگل و دریا قابلیت اجرای سخت ترین ماموریت‌ها را دارند.

یگان ویژه فاتحینیگان ویژه فاتحیننیروهای یگان ویژه فاتحین درحال تمرین تاکتیکی با نفربر BMP-2 و اجرای سریع آتش هستندنیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین تاکتیکینیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهرییکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین درحال شلیک با RPG-7 استیکی از نیروهای فاتحین در حال شلیک با تیربار PK استتک تیرانداز یگان ویژه فاتحیننیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهرینیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین تاکتیکینیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهرینیروهای یگان ویژه فاتیحن درحال سوار شدن به نفربر BMP-2 هستندنیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهرییکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال عبور از میدان تیر انتقالی استتمرین تیراندازی در میدان تیر تاکتیکالتمرین تیراندازی در میدان تیر تاکتیکالیکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیراندازی در میدان تیر تاکتیکال استیکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیراندازی در میدان تیر تاکتیکال استیکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال عبور از میدان تیر تاکتیکال استتمرین تیراندازی در میدان تیر تاکتیکالیگان ویژه فاتحیننیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهرییکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین آمادگی جسمانی خود را در میدان تیر به رخ می کشدنیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیر اندازی دقت می باشندیگان ویژه فاتحینیکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین درحال شلیک با RPG-7 استآموزش شلیک خمپاره 60 میلیمتری به نیروهای یگان ویژه فاتحیننیروهای یگان ویژه فاتحین در حال فراگیری نحوه کار با تانک T-69نیروهای یگان ویژه فاتحین درحال تمرین با موشک انداز ضدزره توسن(کونکورس)یگان ویژه فاتحیننیروهای یگان ویژه فاتحین درحال تمرین با موشک انداز ضدزره توسن(کونکورس)آموزش مقابله با تله‌های انفجار به نیروهای یگان ویژه فاتحینتمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحینتمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحینتمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحینتمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحینیکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیراندازی از داخل نفربر BMP-2تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحینتمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحینتمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحینیگان ویژه فاتحین
الی گشت
;