ارگ تاریخی نهچیرمبارکه

مرتضی صالحی

ارگ تاریخی نهچیرمبارکه یکی از بناهای تاریخی شهرستان مبارکه اصفهان با قدمتی پیش از صفویه که در دوران قاجار مرمت و گسترش یافته است. ساخت این قلعه با ۲۰ هزار متر مربع مساحت و زیر بنای هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع بصورت مربعی شکل بوده که چهار برج کبوتر در چهارگوشه آن قرار داشت و در قدیم از این قلعه به عنوان راهدارخانه برای تامین امنیت مسیر سمیرم و شهرضا به لنجان و همچنین مرکزی جهت خرید و فروش اهالی منطقه با انبار هایی از برنج و گندم بوده است.

ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان
ارگ تاریخی نهچیرمبارکه - اصفهان