امام خامنه ای: این که امروز شما میبینید دشمنان حرفهای بزرگتر از دهانشان میزنند.مینشینند طراحی میکنند که ایران باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشد،چه غلطهای عجیب و غریبی! آنها از آن طرف دنیا میایند اینجا رزمایش راه می اندازند.شما اینجا چه کار میکنید؟خوب بروید همون خلیج خوکها!بروید آنجاها،تو خلیج فارس شما چه کار میکنید.خلیج فارس خانه ماست.خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.

1 / 1


بلیط قطار