همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس

محمدصادق نیک گستر

دوازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس به همت مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران(جهاد دانشگاهی) در استان بوشهر برگزار شد.

همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
سخنرانی رحیم یعقوب زاده،رئیس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
سخنرانی رحیم یعقوب زاده،رئیس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس