حال و هوای این روزهای بازار تهران

تک نرخی شدن ارز بر بازار تهران تأثیرات قابل توجهی گذاشته است. گزارش ابراهیم نژاد رفیعی از حال و هوای این روزهای بازار را می بینید.

حال و هوای این روزهای بازار تهران

پرواز خارجی