تقدیم حکم شهردار جدید تهران توسط وزیر کشور

سیدمحمود حسینی