شهید بهشتی یک مظهر علمی و رابط حوزه و دانشگاه بود، او همواره سعی می‌کرد نسل جوان را با حوزه و حوزه را با نسل جوان آشنا کند. شهید بهشتی سعی می‌کرد هیچ گونه ظاهرسازی نکند و آنچه که بود را نمایان می‌کرد. شاخصه متفاوتی نسبت به برخی افراد داشت که همیشه نگاه می‌کنند تا ببینند اطرافیان از آنها چه انتظاری دارند، شهید بهشتی اصلاً به این انتظارات نگاه نمی‌کرد.

1 / 1


بلیط قطار