23 / 1

محمدمهدی دورانی

سومین دوره آئین جایزه سرو ایرانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، برندگان این دوره جایزه سرو ایرانی، سجاد آیدنلو و استاد لوریس چکناواریان بودند

پرواز خارجی