همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع

همایش مدیران ارشد وزارت دفاع صبح امروز سه شنبه ۱۹ تیرماه با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع برگزار شد.

 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع
 همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع