افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان

مرتضی صالحی

عصر سه شنبه ۱۹ تیر فاز سه خط یک قطار شهری اصفهان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مدیران شهری و استانی به صورت رسمی افتتاح شد.

افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان
افتتاح فاز سوم خط یک مترو اصفهان