حضور حاج حسین یکتا در خبرگزاری تسنیم

حامد ملک‌پور

حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) صبح امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه با حضور در خبرگزاری تسنیم با خبرنگاران این خبرگزاری به گفت‌وگو پرداخت.

حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
دیدار حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) با مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
دیدار حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) با مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم
حضور حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) در خبرگزاری تسنیم