بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان

مسعود شهرستانی

بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان، چهارشنبه ۲۰ تیر ماه، با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ، در سالن همایش های هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.

علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اکبر ترکان در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
 عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
علی لاریجانی و عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
علی لاریجانی و عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
 عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
 بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخنرانی علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان
علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان