همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش

محمد حسن‌زاده

اولین همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش امروزپنجشنبه ۲۱ تیر در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
سردار سرتیپ محمّدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار سرتیپ محمّدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار سرتیپ محمّدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش
همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرک‌های مسکونی ارتش